Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Hexaan

Hexaan 1 Liter

1000ml verpakt in een hoogwaardige PET fles met kindveilige sluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €6.07 (ex btw)
Bestellen

18 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: HEXAAN  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
Hexanen, n-hexaan, isohexaan
UN:
1208
IUPAC:
Hexaan
CAS Nr:
110-54-3
EEG Index:
203-777-6
Formule:
C6H14
SMILES:
CCCCCC
Mol. Massa:
86.170
Dichtheid:
0.660
Smeltpunt:
-95.000 °C
Kookpunt:
69.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.65 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29011000

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Xyleen 1 Liter
Xyleen 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bismuth brok 1000 gram
Bismuth brok 1000 gram
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Microlepelspatel INOX 130mm
Microlepelspatel INOX 130mm