Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Hexaan

Hexaan 1 Liter

1000ml verpakt in een hoogwaardige PET fles met kindveilige sluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €6.07 (ex btw)
Bestellen

30 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: HEXAAN  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
Hexanen, n-hexaan, isohexaan
UN:
1208
IUPAC:
Hexaan
CAS Nr:
110-54-3
EEG Index:
203-777-6
Formule:
C6H14
SMILES:
CCCCCC
Mol. Massa:
86.170
Dichtheid:
0.660
Smeltpunt:
-95.000 °C
Kookpunt:
69.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.65 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29011000

Vaak samen besteld:

Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram