Naar categorie: Vloeistoffen

Hexaan

Hexaan is bij kamertemperatuur een kleurloze ontvlambare vloeistof die onder meer veel wordt gebruikt als oplosmiddel omdat het weinig reactief is. Hexaan is een schadelijke stof voor de gezondheid, voornamelijk op lange termijn. De acute toxiciteit van de vloeistof is relatief laag, hoewel de damp een milde narcotische werking kan hebben.

n-hexaan wordt gebruikt om olie op te lossen uit sojabonen bij het productieproces, waardoor in de eindproducten voor menselijke consumptie sporen hexaan zitten. De hoeveelheden die daarbij geconsumeerd worden, zoals waargenomen bij olijfolie onder andere, zitten onder een acceptabele waarde.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Hexaan 10x20L Hexaan 10x20L (200L) Op Aanvraag Op aanvraag
Hexaan 100ml Hexaan 100ml €1.86 €2.25 Bestellen
Hexaan 1L Hexaan 1 Liter €6.07 €7.35 18 Bestellen
n-Hexaan 1000ml n-Hexaan 1000ml €9.88 €11.95 Bestellen
Hexaan 10x 1L Hexaan 10x 1 Liter €47.89 €57.95 1 Bestellen
Hexaan 20L Hexaan 20L €53.72 €65.00 4 Bestellen
n-Hexaan 20L n-Hexaan 20L €79.75 €96.50 Bestellen
Hexaan 200L Hexaan 200L (drum, geen statiegeld) €281.82 €341.00 Bestellen

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
Hexanen, n-hexaan, isohexaan
UN:
1208
IUPAC:
Hexaan
CAS Nr:
110-54-3
EEG Index:
203-777-6
Formule:
C6H14
SMILES:
CCCCCC
Mol. Massa:
86.170
Dichtheid:
0.660
Smeltpunt:
-95.000 °C
Kookpunt:
69.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
ADR: HEXAAN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN1208 HEXAAN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29011000

Vragen en Antwoorden

Hexaan kookt bij 69 graden en is het hoofdbestanddeel van kookpuntbenzines met een kooktraject van 60-80 graden. Hexaan kent veelal dezelfde toepassing en is gegarandeerd aromaat vrij.Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Xyleen 1 Liter
Xyleen 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bismuth brok 1000 gram
Bismuth brok 1000 gram
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr