Naar categorie: Vloeistoffen

Hexaan

Hexaan is bij kamertemperatuur een kleurloze ontvlambare vloeistof die onder meer veel wordt gebruikt als oplosmiddel omdat het weinig reactief is. Hexaan is een schadelijke stof voor de gezondheid, voornamelijk op lange termijn. De acute toxiciteit van de vloeistof is relatief laag, hoewel de damp een milde narcotische werking kan hebben.

n-hexaan wordt gebruikt om olie op te lossen uit sojabonen bij het productieproces, waardoor in de eindproducten voor menselijke consumptie sporen hexaan zitten. De hoeveelheden die daarbij geconsumeerd worden, zoals waargenomen bij olijfolie onder andere, zitten onder een acceptabele waarde.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Hexaan 100ml Hexaan 100ml €1.61 €1.95 Bestellen
Hexaan 1L Hexaan 1 Liter €5.95 €7.20 Bestellen
Hexaan 4x 1L Hexaan 4x 1L €19.75 €23.90 Bestellen
Hexaan 20L Hexaan 20L €53.72 €65.00 Bestellen
Hexaan 200L Hexaan 200L (drum, geen statiegeld) €296.69 €359.00 Bestellen
Hexaan 10x20L Hexaan 10x20L (200L) €446.28 €540.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: n-hexaan
Formule: C6H14
CAS Nr:110-54-3
Mol. Massa: 86.17
Dichtheid: 0.66   gr/ml
Smeltpunt: -95.00 °C
Kookpunt: 69.00 °C

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken