Naar categorie: Vloeistoffen

Heptaan

Heptaan wordt gewonnen uit aardolie. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur. In benzine is het een ongewenste stof omdat door zijn explosieve brandeigenschappen de motor meer neiging tot kloppen heeft.

Het is een goed apolair oplosmiddel dat veel minder schadelijk is dan xyleen en hexaan.


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Heptaan 100ml Heptaan 100ml €1.94 €2.35 5 Bestellen
Heptaan 1L Heptaan 1L €6.11 €7.39 5 Bestellen
Heptaan 12x 1L Heptaan 12x L €45.12 €54.60 Bestellen
Heptaan 20L Heptaan 20L €64.46 €78.00 3 Bestellen
Heptaan 200L Heptaan 200L €318.18 €385.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1206    
IUPAC: n-heptaan    
Formule: C7H16    
CAS Nr:142-82-5    
Mol. Massa: 110.21
   
Dichtheid: 0.68   gr/ml
   
Smeltpunt: -90.61 °C
   
Kookpunt: 98.42 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...