Naar categorie: Vloeistoffen

Heptaan

Heptaan wordt gewonnen uit aardolie. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur. In benzine is het een ongewenste stof omdat door zijn explosieve brandeigenschappen de motor meer neiging tot kloppen heeft.

Het is een goed apolair oplosmiddel dat veel minder schadelijk is dan xyleen en hexaan.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Heptaan 100ml Heptaan 100ml €2.02 €2.45 19 Bestellen
Heptaan 1L Heptaan 1L €6.57 €7.95 19 Bestellen
Heptaan 12x 1L Heptaan 12x L €48.72 €58.95 1 Bestellen
Heptaan 20L Heptaan 20L €65.25 €78.95 1 Bestellen
Heptaan 200L Heptaan 200L €354.55 €429.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
heptane,dipropylmethane,heptyl hydride
UN:
1206
IUPAC:
n-heptaan
CAS Nr:
142-82-5
EEG Index:
205-563-8
Formule:
C7H16
SMILES:
CCCCCCC
Mol. Massa:
110.210
Dichtheid:
0.684
Smeltpunt:
-90.610 °C
Kookpunt:
98.420 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
ADR: HEPTANEN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1206 HEPTANEN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29011000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Stop rood rubber 36-44mm
Stop rood rubber 36-44mm
3ml Glazen Pipette
3ml Glazen Pipette
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Magneetroerder MS-500 (china)
Magneetroerder MS-500 (china)
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm