Naar categorie: Vloeistoffen

Heptaan

Heptaan wordt gewonnen uit aardolie. Het is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur. In benzine is het een ongewenste stof omdat door zijn explosieve brandeigenschappen de motor meer neiging tot kloppen heeft.

Het is een goed apolair oplosmiddel dat veel minder schadelijk is dan xyleen en hexaan.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Heptaan 100ml Heptaan 100ml €2.02 €2.45 Bestellen
Heptaan 1L Heptaan 1L €6.57 €7.95 Bestellen
Heptaan 12x 1L Heptaan 12x L €48.72 €58.95 Bestellen
Heptaan 20L Heptaan 20L €65.25 €78.95 Bestellen
Heptaan 200L Heptaan 200L €354.55 €429.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
heptane,dipropylmethane,heptyl hydride
UN:
1206
IUPAC:
n-heptaan
CAS Nr:
142-82-5
EEG Index:
205-563-8
Formule:
C7H16
SMILES:
CCCCCCC
Mol. Massa:
110.210
Dichtheid:
0.684
Smeltpunt:
-90.610 °C
Kookpunt:
98.420 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
ADR: HEPTANEN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1206 HEPTANEN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29011000

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylglycol 1L
Butylglycol 1L
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 100ml
Propyleenglycol 100ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles