Naar categorie: Zuren

Fumaarzuur

Fumaarzuur (2-buteendizuur) wordt gebruikt bij de productie van polyester harsen, polyolen, verven en appelzuur.

Het wordt algemeen gebruikt als voedingsadditief en dieetsupplementen en soms ter vervanging van wijnsteenzuur in dranken en bakpoeder. Het E-nummer van fumaarzuur is E297.

Fumaarzuur wordt soms gebruikt in de behandeling van psoriasis en leidt tot een remming van de groei van cellen van de opperhuid.

Zuiverheid > 99.5%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Fumaarzuur 1000gr Fumaarzuur 1000gr €12.36 €14.95 Bestellen
Fumaarzuur 25kg Fumaarzuur 25kg €140.45 €169.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Fumaarzuur    
Formule:    
CAS Nr:110-17-8    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.