Naar categorie: Zuren

Fosforzuur

Fosforzuur is een zwak anorganisch zuur, met als brutoformule H3PO4. Zuiver watervrij fosforzuur is een witte kristallijne vaste stof die bij 42,35°C smelt tot een kleurloze viskeuze vloeistof.

Zouten en esters van fosforzuur worden fosfaten genoemd en komen vrijwel overal op Aarde voor: in mineralen en in levende wezens (onder meer in DNA, RNA en ATP). Fosforzuur is niet giftig maar kan in hoge concentraties van 75% en meer sterk corrosief zijn. 

Enkele toepassing van fosforzuur:

  • Het word gebruikt in de productie van kunstmest. Fosfor zouten zijn de P in de NPK waarde
  • Synthese van waterstofhalogeniden door het te reageren met de overeenkomstige natriumzouten.
  • Als roestverwijderaar - ontroester, de roest (ijzer(III)oxide) wordt door het zuur omgezet tot ijzer(III)fosfaat en vormt zo een zwarte voor roest ondoordringbare laag op het ijzer.


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Fosforzuur 75% 15L Fosforzuur 75% 15L Op Aanvraag Op aanvraag
Fosforzuur 75% 100ml Fosforzuur 75% 100ml €2.02 €2.45 Bestellen
Fosforzuur 59% 1L Fosforzuur 59% 1L €5.21 €6.30 Bestellen
Fosforzuur 75% 1L Fosforzuur 75% 1L €6.78 €8.20 Bestellen
Fosforzuur 59% 17.6L Fosforzuur 59% 17.6L €42.64 €51.60 2 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2453    
IUPAC: Fosforzuur    
Formule: H3PO4    
CAS Nr:7664-38-2    
Mol. Massa: 98.00
   
Dichtheid: 2.03   gr/ml
   
Smeltpunt: 42.35 °C
   
Kookpunt: 213.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen