Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 660 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 1 Liter

formaline formaldehyde 1000ml
Formaline 37% 1 Liter

Verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting                    

Bestellen


Stuksprijs: €7.40 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

5 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: FORMALINE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 5 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.82 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29121100





Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Malachiet Groen 25gr
Malachiet Groen 25gr
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L