Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 663 items

Naar categorie: Vloeistoffen

Formaline

Dit product is enkel nog beschikbaar voor bedrijven, vul bij het bestellen uw bedrijfsgegevens in voor een spoedige afhandeling. Nederlandse particulieren kunnen met een verklaring van gebruik kleine hoeveelheden bestellen.

formaline formaldehyde 1000ml formaline formaldehyde Formaldehyde wordt gebruikt in onder andere spaanplaten, MDF, UF-isolatie en textiel (kleding, gordijnen en vitrages). Het kan ook gebruikt worden om polymeren te maken: samen met ureum wordt bijvoorbeeld ureumformaldehyde gevormd.

Formaldehyde wordt in cosmetica veel gebruikt als conserveermiddel, soms in de vorm van formaline, maar vaker door gebruik van zogenaamde formaldehydedonoren: stoffen die langzaam formaldehyde afgeven. Voorbeelden van formaldehydedonoren zijn bronopol, imidazolidinylureum, DMDM-hydantoïne en benzylhemiformal. In de cosmetische industrie wordt formaldehyde veel gebruikt als ontsmettingsmiddel van installaties en verpakkingen, waardoor veel soorten cosmetica kleine hoeveelheden formaldehyde bevatten, ook als het niet in de INCI-ingrediëntendeclaratie genoemd wordt.

In diverse branches wordt formaldehyde toegepast:

  • reactiemiddel in productieprocessen (onder andere bij de bereiding van chemicaliën)
  • leer-, textiel- en tapijtfabrieken
  • papier- en houtverwerkende industrie
  • agrarische bedrijven
  • drankenindustrie
  • medische sector: ziekenhuizen (ontsmettingsmiddel in ziekenhuiskamers) laboratoria (ontsmettingsmiddel tegen virussen) bij de bereiding van vaccins[4] simpele drugstests (Marquis-reagens)
LET OP: Formaline is bewezen kankerverwekkend, gebruik enkel in een zeer goed geventileerde omgeving. Loos deze stof niet in het milieu!


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Formaline 37% 100ml Formaline 37% 100ml €2.07 €2.50 2
Formaline 37% 1 Liter Formaline 37% 1 Liter €7.40 €8.95 5
Formaline 37% 5L Formaline 37% 5L €19.79 €23.95 7
Formaline 37% 6 x 1 Liter Formaline 37% 6 x 1 Liter €26.86 €32.50
Formaline 37% 20L Formaline 37% 20L €53.31 €64.50 1

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 5 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1198
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
29121100

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Malachiet Groen 25gr
Malachiet Groen 25gr
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr