Naar categorie: Vloeistoffen

Ethylacetaat

ethyl acetaat Ethylacetaat is de ester van ethanol en azijnzuur. De IUPAC-naam is ethylethanoaat. Deze kleurloze vloeistof heeft een karakteristieke zoete geur, bekend van bepaalde lijmen en nagellakverwijderaar. Ethylacetaat, soms afgekort als EtOAc, wordt op grote schaal geproduceerd.

Zuiverheid >99.5%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Ethylacetaat 100ml Verpakt in een bruinglazen flesje van 100ml €1.77 €2.14 Bestellen
Ethylacetaat 1L Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting €5.74 €6.95 Bestellen
Ethylacetaat 6x 1L 6x 1L Ethylacetaat €25.83 €31.25 Bestellen
Ethylacetaat 20L Ethylacetaat 20L €53.55 €64.80 Bestellen
Ethylacetaat 200L Ethylacetaat 200L €371.07 €449.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: ethylethanoaat
Formule: C4H8O2
CAS Nr:141-78-6
Mol. Massa: 88.11
Dichtheid: 0.90   gr/ml
Smeltpunt: -83.60 °C
Kookpunt: 77.10 °C

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van hitte, vonken of open vlammen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.