Naar categorie: Vloeistoffen

Diacetonalcohol - DAA

Diacetonalcohol, DAA of 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on is een veelgebruikt industrieel oplosmiddel. Het wordt gebruikt in cellulose ester lak, thinners, als conserveermiddel voor hout en dierweefsel, in printer inkt en in remvloeistoffen. Het wordt ook veel toegepast in schoonmaakmiddelen voor metalen.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Diacetonalcohol 20L Diacetonalcohol 20L Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
heldere vloeistof
Synoniemen:
diacetonalcohol, DAA
UN:
1148
IUPAC:
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
CAS Nr:
EEG Index:
603-016-00-1
Formule:
C6H12O2
SMILES:
CC(=O)CC(C)(C)O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Irriterend Brandbaar
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1148
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: