Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 583 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 5L

d-Limoneen 5l

Limoneen van natuurlijke bron.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €44.59 €53.95
Vanaf 4 stuks: €41.28 €49.95
Vanaf 16 stuks: €35.04 €42.40

Stuksprijs: €44.59 (ex btw)
In winkelwagen: €44.59 (€53.95 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
6
HS Code:
33019090

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Lepelspatel PA 180mm
Lepelspatel PA 180mm
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)