Naar categorie: Vloeistoffen

d-Limoneen

Limoneen wordt industrieel vrijwel niet gemaakt, omdat het goedkoop beschikbaar is in relatief goedkope sinaasappelolie. Limoneen wordt veel gebruikt als oplosmiddel voor vetten en als verfverwijderaar. Daarnaast is limoneen een veel gebruikte geur- en smaakstof. D-limoneen heeft een kenmerkende sinaasappelgeur.

Het wordt steeds meer gebruikt als oplosmiddel voor schoonmaak doeleinden, onder andere als een minder giftig alternatief voor xyleen. Ook wordt het gebruikt als oplosmiddel voor support materiaal van geprinte 3d modellen.

Zuiverheid minimaal 95%, zie TDS voor meer informatie

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
d-Limoneen 1200ml (4x 300ml) d-Limoneen 1200ml Op Aanvraag 1 Op aanvraag
d-Limoneen 100ml d-Limoneen 100ml €2.11 €2.55 Bestellen
d-Limoneen 300ml d-Limoneen 300ml €5.17 vanaf €3.26 per 256 €6.25 7 Bestellen
d-Limoneen 5L d-Limoneen 5L €44.59 vanaf €35.04 per 16 €53.95 17 Bestellen
d-Limoneen 20L (4x5) d-Limoneen 20L (4x5) €137.15 €165.95 4 Bestellen
d-Limoneen 200L d-Limoneen 200L €1057.02 vanaf €946.28 per 4 €1279.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
ADR: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
ADR Klasse:
3 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
33019090

Vragen en Antwoorden

Ja, d-limoneen wordt vaak verhandeld als HIPS Solvent, het lost het support materiaal van 3D-printers op.Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
IJzerchelaat 3% DTPA 1L
IJzerchelaat 3% DTPA 1L