Naar categorie: Vloeistoffen

d-Limoneen

Limoneen wordt industrieel vrijwel niet gemaakt, omdat het goedkoop beschikbaar is in relatief goedkope sinaasappelolie. Limoneen wordt veel gebruikt als oplosmiddel voor vetten en als verfverwijderaar. Daarnaast is limoneen een veel gebruikte geur- en smaakstof. D-limoneen heeft een kenmerkende sinaasappelgeur.

Het wordt steeds meer gebruikt als oplosmiddel voor schoonmaak doeleinden, onder andere als een minder giftig alternatief voor xyleen. Ook wordt het gebruikt als oplosmiddel voor support materiaal van geprinte 3d modellen.

Zuiverheid minimaal 95%, zie TDS voor meer informatie

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
d-Limoneen 100ml d-Limoneen 100ml €2.11 €2.55 Bestellen
d-Limoneen 300ml d-Limoneen 300ml €4.92 €5.95 Bestellen
d-Limoneen 1200ml (4x 300ml) d-Limoneen 1200ml €14.50 €17.55 Bestellen
d-Limoneen 5L d-Limoneen 5L €40.98 €49.58 Bestellen
d-Limoneen 20L (4x5) d-Limoneen 20L (4x5) €137.15 €165.95 Bestellen
d-Limoneen 200L d-Limoneen 200L €1057.02 vanaf €946.28 per 4 €1279.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
ADR: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
ADR Klasse:
3 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
33019090

Vragen en Antwoorden

Ja, d-limoneen wordt vaak verhandeld als HIPS Solvent, het lost het support materiaal van 3D-printers op.Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Ethyleenglycol 100ml
Ethyleenglycol 100ml