Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 300ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 300ml

Bestellen


Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
0.30 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
33019090

Vaak samen besteld:

Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles