Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 300ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 300ml. 

Dit product moet in glas verpakt worden en voor correcte aankomst moet het zeer degelijk verpakt worden. De staffelprijs gaat scherp omlaag bij grote aantallen omdat vanaf een hoger aantal het geheel op pallet verzonden kan worden. Wij gebruiken waar mogelijk gerecycled karton of schuim dat wij zelf ook ontvangen voor het verstevigen van verpakkingen dit ziet er niet altijd even mooi uit maar het is wel een stevige en milieuvriendeijke oplossing voor verzending van veel breekbaar glaswerk met chemicaliën. Besteld u producten niet voor u zelf maar voor een klant of wilt u perse geen gerecycled verpakkingsmateriaal dan stuur ons hierover een bericht via uw orderoverzicht, wij zorgen dan voor nieuw materiaal ter opvulling en versteviging. 

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.17 €6.25 0
Vanaf 4 stuks: €4.23 €5.12 4
Vanaf 32 stuks: €4.03 €4.88 32
Vanaf 128 stuks: €3.78 €4.57 128
Vanaf 256 stuks: €3.26 €3.95 256

Stuksprijs: €5.17 (ex btw)
Bestellen

11 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
0.30 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
33019090

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Kookpuntbenzine 65-95 1L
Kookpuntbenzine 65-95 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)