Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 300ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 300ml

Bestellen


Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
0.30 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
33019090

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Jerrycan kraan DIN48
Jerrycan kraan DIN48
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Petrischaal 180x30mm kalkglas
3ml Glazen Pipette
3ml Glazen Pipette