Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 200L

d-Limoneen 200L

Verpakt in een stalen groene drum.

Levertijd ongeveer 5 werkdagen

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1057.02 €1279.00 0
Vanaf 2 stuks: €1007.44 €1219.00 2
Vanaf 4 stuks: €946.28 €1145.00 4

Stuksprijs: €1057.02 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
ADR Klasse:
3 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
200
Verpakkingstype:
Drum 200L
Netto Gewicht:
180.00 KG
HS Code:
33019090

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram