Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 200L

d-Limoneen 200L

Verpakt in een stalen groene drum.

Levertijd ongeveer 5 werkdagen

Bestellen


Stuksprijs: €1590.08 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2319 TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G, MILIEUGEVAARLIJK, 3, III
ADR Klasse:
3 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
200
Verpakkingstype:
Drum 200L
Netto Gewicht:
180.00 KG
HS Code:
33019090

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%