Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: d-Limoneen

d-Limoneen 1200ml (4x 300ml)

Verpakt in 4 bruinglazen flesjes. We verpakken deze stof niet meer in 1000ml flessen voor verzending via DHL omdat deze te vaak kapot gaan gedurende het transport. De 300ml flesjes zijn veel steviger.


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
dipenteen, citreen, carveen, d-limonene
UN:
2319
IUPAC:
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
CAS Nr:
5989-27-5
EEG Index:
205-341-0
Formule:
C10H16
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden
P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 - Achter slot bewaren
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
1.20 KG
Verzendunits:
10
HS Code:
33019090

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
d-Limoneen 5L
d-Limoneen 5L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L