Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.
Naar categorie: Vloeistoffen

Cyclohexaan

Cyclohexaan is een kleurloze vloeistof met een zachte zoete geur die niet oplost in water. Zuiver cyclohexaan is vrijwel niet reactief en wordt dan ook voornamelijk als oplosmiddel gebruikt.

Hoge zuiverheid >99.9%

Oplosser voor oa: EVA / PEVA plastics

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Cyclohexaan >99.9% 100ml Verpakt in een bruin glazen flesje van 100ml €2.27 €2.75 Bestellen
Cyclohexaan >99.9% 1L Verpakt in een bruine veral pet fles €7.40 €8.95 Bestellen
Cyclohexaan >99.9% 100ml x12 Cyclohexaan >99.9% 100ml x12 €18.17 €21.98 Bestellen
Cyclohexaan >99.9% 20L Bulk verpakking verzonden via ADR koerier €79.17 €95.80 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Hexamethyleen
UN:
1145
IUPAC:
Cyclohexaan
CAS Nr:
110-82-7
EEG Index:
203-806-2
Formule:
C6H12
SMILES:
C1CCCCC1
Mol. Massa:
84.000
Dichtheid:
779.000
Smeltpunt:
7.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: CYCLOHEXAAN, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H300+H330 - Dodelijk bij inslikken en bij inademing
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH001 - In droge toestand ontplofbaar

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1145 CYCLOHEXAAN, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29021100