Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide is een basevormend oxide met als brutoformule CaO. Een andere naam voor calciumoxide is ongebluste kalk of gebrande kalk.

Calciumoxide is ondanks dat het een sterk corrosieve stof is niet onderworpen aan ADR bepalingen voor corrosieve stoffen omdat het geen staal of aluminium doet etsen (ADR 2.2.8.1.9).
       
Ook bekend als ongebluste kalk, wij verkopen ook gebluste kalk (calcium hydroxide)        

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Calciumoxide 200gr Calciumoxide 200gr €2.19 €2.65 Bestellen
Calciumoxide 700gr Calciumoxide 700gr €6.49 €7.85 2 Bestellen
Calciumoxide 5Kg Calciumoxide 5Kg €15.21 €18.40 Bestellen
Calciumoxide 250kg Calciumoxide 250kg €136.36 €165.00 1 Bestellen
Calciumoxide 25Kg Calciumoxide 25Kg €1648.76 €1995.00 12 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1910    
IUPAC: Calciumoxide    
Formule: CaO    
CAS Nr:1305-78-8    
Mol. Massa: 56.00
   
Dichtheid: 3.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 2572.00 °C
   
Kookpunt: 2850.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen