Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumhypochloriet / Chloorkalk

hth granular 10kg

Calciumhypochloriet granulaat, 65-70%
 
HtH Granular, toelatingsnummer 7248

Natriumhypochloriet 12-14% (vloeibaar)

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Calciumhypochloriet 250kg 25x 10kg, verzending per koerier Op Aanvraag Op aanvraag
Calciumhypochloriet 100gr Calciumhypochloriet 100gr €2.02 €2.45 1 Bestellen
Calciumhypochloriet 1Kg Calciumhypochloriet 1Kg €8.68 €10.50 9 Bestellen
Calciumhypochloriet 5Kg Calciumhypochloriet 5Kg €33.02 €39.95 Bestellen
Calciumhypochloriet 10Kg Calciumhypochloriet 10Kg €61.12 €73.95 22 Bestellen
Calciumhypochloriet 25kg Calciumhypochloriet 5x 5kg (25kg) €164.05 €198.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1748    
IUPAC: Calciumhypochloriet    
Formule: Ca(ClO)2    
CAS Nr:7778-54-3    
Mol. Massa: 142.98
   
Dichtheid: 2.35   gr/ml
   
Smeltpunt: 100.00 °C
   
Kookpunt: 175.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Reageert met alcohols

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P221 - Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...