Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Calciumhypochloriet / Chloor granulaat

hth granular 10kg

Calciumhypochloriet granulaat, 65-70%

Zwembad chloor granulaat.
 
HtH Granular, toelatingsnummer 7248

Natriumhypochloriet 12-14% (vloeibaar)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Calciumhypochloriet 25kg Calciumhypochloriet 5x 5kg (25kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Calciumhypochloriet 250kg 25x 10kg, verzending per koerier Op Aanvraag Op aanvraag
Calciumhypochloriet 100gr Calciumhypochloriet 100gr €2.02 €2.45 Bestellen
Calciumhypochloriet 1Kg Calciumhypochloriet 1Kg €7.40 €8.95 Bestellen
Calciumhypochloriet 5Kg Calciumhypochloriet 5Kg €33.02 €39.95 Bestellen
Calciumhypochloriet 10Kg Calciumhypochloriet 10Kg €61.94 vanaf €56.16 per 8 €74.95 Bestellen
Calciumhypochloriet 25kg (Tabletten) Calciumhypochloriet 25kg (Tabletten) €156.61 €189.50 2 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit grijzig poeder of granulaat
Synoniemen:
UN:
1748
IUPAC:
Calciumhypochloriet
CAS Nr:
7778-54-3
EEG Index:
231-908-7
Formule:
Ca(ClO)2
SMILES:
[Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
Mol. Massa:
142.980
Dichtheid:
2.350
Smeltpunt:
100.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit / Grijs

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, MILIEUGEVAARLIJK 5.1, III (E)
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Reageert met alcohols

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P221 - Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1748 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, MILIEUGEVAARLIJK 5.1, III (E)
ADR Klasse:
5.1 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28281010

Vragen en Antwoorden

Wanneer je gebruik maakt van een chemische tank en doseerpomp, los 1 tot 1,5 kg HTH granulaat op per 100 liter water. De dagelijkse dosering is tussen 0,5 en 1 kg voor 100 m³ en is afhankelijk van de bezetting van het zwembad, blootstelling aan het zonlicht en verontreinigingen door glijbanen, stroomversnellingen,… . De pH moet altijd tussen 7.2 en 7.6 blijven.

Gebruik bij het begin van het seizoen of tegen het groen worden van het water. Ongeveer 150 gram per 10 m³ water na aanpassing van de pH-waarde tussen de 7.2 en 7.6 Het granulaat eerst oplossen in 10 liter water en in het zwembad of de skimmer gieten, maar wees zeker dat er geen andere behandelingschemicaliën of organische chloor aanwezig is.Vaak samen besteld:

Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml