Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 540 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Butyndiol

Butyndiol 50 gram

Butyndiol 50 gram

Bestellen


Stuksprijs: €12.36 (ex btw)
Bestellen

4 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Gele kristallijne stof
Synoniemen:
butyndiol, 1,4-dihydroxy-2-butyn
UN:
2716
IUPAC:
2-butyn-1,4-diol
CAS Nr:
110-65-6
EEG Index:
203-788-6
Formule:
C4H6O2
SMILES:
C(C#CCO)O
Mol. Massa:
8608924.000
Dichtheid:
1.200
Smeltpunt:
52.000 °C
Kookpunt:
238.000 °C
Kleur:
Geel

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de gezondheid Bijtend Acute Toxiciteit
H301 - Giftig bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29053910

Vaak samen besteld:

Erlenmeyer brede hals 50ml
Erlenmeyer brede hals 50ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Monoethanolamine 100ml
Monoethanolamine 100ml
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 120x20mm kalkglas
Petrischaal 120x20mm kalkglas