Naar categorie: Vloeistoffen

Butylglycol (EGBE / Cellosolve)

Butylglycol oftewel 2-butoxyethanol wordt voornamelijk gebruikt als oplosmiddel in vinyl- en acrylverven, inkten, lakken, vernissen of pesticiden. Verder komt het voor in veel schoonmaakmiddelen, ontvetters, roestverwijderaars en metaal cleaners, zowel industriële als huishoudelijke. Het is ook in enkele gewichtsprocenten aanwezig als oplosmiddel in sommige cosmetica, onder meer haarkleurmiddelen.

Andere namen: Ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butyl cellosolve, Eastman EB solvent, Solvaset, Bane-Clene,  BH33 Industrial cleaner, Ektasolve, 2-BE, Jefferson EB en Dowanol

Butylglycol kan explosieve peroxiden vormen. Daarom wordt er een kleine hoeveelheid stabilisator aan toegevoegd (butylhydroxytolueen).


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Butylglycol 100ml Butylglycol 100ml €1.78 €2.15 5 Bestellen
Butylglycol 1L Butylglycol 1L €7.31 €8.85 8 Bestellen
Butylglycol 6x 1L Butylglycol 6x 1L €30.99 €37.50 1 Bestellen
Butylglycol 25Kg Butylglycol 25Kg €65.21 €78.90 7 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butylglycol
UN:
IUPAC:
2-butoxyethanol
CAS Nr:
111-76-2
EEG Index:
203-905-0
Formule:
C6H14O2
SMILES:
OCCOCCCC
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
29094300

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L