Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Benzylalcohol

Benzylalcohol 99% 1L

fenylmethanol / benzylalcohol structuur model 1L in een PP fles met veiligheidsdop

Bestellen


Stuksprijs: €7.60 (ex btw)
Bestellen

15 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof
Synoniemen:
alpha-hydroxytoluene, alpha-toluenol, benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol, benzylic alcohol, (hydroxymethyl)benzene, phenolcarbinol, hydroxytoluene, NCI-C06111, Phenolcarbinol, PhenylCarbinol, henolmethanol, phenylmethyl alcohol, sunmorl bk 20
UN:
IUPAC:
Phenylmethanol
CAS Nr:
100-51-6
EEG Index:
202-859-9
Formule:
C7H8O
SMILES:
OCc1ccccc1
Mol. Massa:
108.140
Dichtheid:
1.040
Smeltpunt:
-15.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Bewaren in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van warmte. Onder inert gas houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. Vermijd aantasting van het product door andere stoffen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek Explosieveilige verlichting, electrische installatie en ventilatie. Tast ijzer en aluminium aan.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29062100

Vaak samen besteld:

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Urea 880gr
Urea 880gr
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Xyleen 1 Liter
Xyleen 1 Liter
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Natriumbenzoaat 100 gram
Natriumbenzoaat 100 gram
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Natronloog 30-33% 20L
Natronloog 30-33% 20L
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg