We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

Benzylalcohol

fenylmethanol / benzylalcohol structuur model

Benzylalcohol (fenylmethanol) is een aromaat en wordt vaak afgekort als BnOH. Het is een kleurloze vloeistof met een zwak aromatische geur en is onderdeel van vele essentiële olieën waaronder ylang ylang en de absoluut van jasmijn.  Benzylalcohol is door zijn polariteit ook een zeer geschikt oplosmiddel voor uiteenlopende verbindingen. Het lost matig op in water maar is in alle verhoudingen mengbaar met alcoholen en di-ethylether. De stof heeft een lage dampspanning is nauwelijks toxisch. Het dient wel vermeden te worden door mensen met een parfum allergie.

Veel voorkomende toepassingen van benzylalcohol zijn:

  • Oplosmiddel in inkt, verf, lak en epoxyharsen.
  • Zowel zuiver als ver-esterd als geur en smaakstof in zeep, parfum en levensmiddelen.
  • Ontwikkelaar in de fotografie
  • Belangrijk in de productie van medicijnen, als basisstof maar ook als bacteriostatisch conserveermiddel.

Mensen met een parfum allergie moeten oppassen met deze stof! 

Zuiverheid: >99.5%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Benzylalcohol 99% 30kg Benzylalcohol 99% 30kg Op Aanvraag Op aanvraag
Benzylalcohol 99% 100ml Benzylalcohol 99% 100ml €2.98 €3.60 3 Bestellen
Benzylalcohol 99% 1L Benzylalcohol 99% 1L €9.88 €11.95 Bestellen
Benzylalcohol 99% 6x 1L Benzylalcohol 99% 6x 1L €43.76 €52.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Phenylmethanol    
Formule: C7H8O    
CAS Nr:100-51-6    
Mol. Massa: 108.14
   
Dichtheid: 1.04   gr/ml
   
Smeltpunt: -15.00 °C
   
Kookpunt: 205.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Bewaren in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van warmte. Onder inert gas houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. Vermijd aantasting van het product door andere stoffen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek Explosieveilige verlichting, electrische installatie en ventilatie. Tast ijzer en aluminium aan.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.