Naar categorie: Vaste Stoffen

Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat is een anorganische verbinding met als brutoformule H8N2O8S2, de normale formulenotatie is: (NH4)2S2O8. Ze bestaat uit kleurloze tot witte kristallen of een wit poeder. De oplossing in water is een matig sterk zuur.

De stof wordt gebruikt als broodverbeteraar (E923), als oxidator en als etsmiddel voor printplaten. In combinatie met zwavelzuur wordt ammoniumpersulfaat aangewend als reinigingsmiddel voor laboratoriumglaswerk.

De stof is een sterke oxidator en reageert met brandbare en reducerende stoffen. De stof ontleedt bij verhitting met vorming van giftige en bijtende dampen, waaronder ammoniak, stikstofoxiden en zwaveloxiden. Een oplossing van ammoniumpersulfaat reageert hevig met ijzer, aluminiumpoeder en zilverzouten.

Stofinformatie RIVM


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Ammoniumpersulfaat 25kg Ammoniumpersulfaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ammoniumpersulfaat 100gr Ammoniumpersulfaat 100gr €2.77 €3.35 2 Bestellen
Ammoniumpersulfaat 1000gr Ammoniumpersulfaat 1000gr €14.83 €17.95 15 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze tot witte kristallen
Synoniemen:
ammonium peroxydisulfate persulfate
UN:
1444
IUPAC:
Ammoniumpersulfaat
CAS Nr:
7727-54-0
EEG Index:
016-060-00-6
Formule:
H8N2O8S2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
120.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos tot wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Explosief
ADR: AMMONIUMPERSULFAAT, III (E)
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Transport

Kenmerk:
UN1444 AMMONIUMPERSULFAAT, III (E)
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28333090;


Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Aceton >99% 100ml

Aceton >99% 100ml

Zoutzuur 30% 1 Liter

Zoutzuur 30% 1 Liter

PH Papier Rolletje PH1-14

PH Papier Rolletje PH1-14

Actief Kool (granulaat) 400gr

Actief Kool (granulaat) 400gr

Gallium 20gr

Gallium 20gr