Naar categorie: Vaste Stoffen

Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat is een anorganische verbinding met als brutoformule H8N2O8S2, de normale formulenotatie is: (NH4)2S2O8. Ze bestaat uit kleurloze tot witte kristallen of een wit poeder. De oplossing in water is een matig sterk zuur.

De stof wordt gebruikt als broodverbeteraar (E923), als oxidator en als etsmiddel voor printplaten. In combinatie met zwavelzuur wordt ammoniumpersulfaat aangewend als reinigingsmiddel voor laboratoriumglaswerk.

De stof is een sterke oxidator en reageert met brandbare en reducerende stoffen. De stof ontleedt bij verhitting met vorming van giftige en bijtende dampen, waaronder ammoniak, stikstofoxiden en zwaveloxiden. Een oplossing van ammoniumpersulfaat reageert hevig met ijzer, aluminiumpoeder en zilverzouten.

Stofinformatie RIVM


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Ammoniumpersulfaat 100gr Ammoniumpersulfaat 100gr €2.77 €3.35 14 Bestellen
Ammoniumpersulfaat 1000gr Ammoniumpersulfaat 1000gr €12.36 €14.95 19 Bestellen
Ammoniumpersulfaat 25kg Ammoniumpersulfaat 25kg €104.13 €126.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1444    
IUPAC: Ammoniumpersulfaat    
Formule: H8N2O8S2    
CAS Nr:7727-54-0    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 120.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Explosief
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.