Naar categorie: Vaste Stoffen

Ammoniumchloride

ammoniumchloride technisch zuiver 25kg Ammoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl). Het is ook bekend onder de naam salmiak. Het is een wit kristallijn poeder dat zeer goed oplosbaar is in water.

Technisch Zuiver >99.5%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Ammoniumchloride 100gr Ammoniumchloride 100gr €2.02 €2.45 Bestellen
Ammoniumchloride 1000gr Ammoniumchloride 1000gr €9.46 €11.45 Bestellen
Ammoniumchloride 5000gr Ammoniumchloride 5000gr €32.64 €39.50 Bestellen
Ammoniumchloride 25kg Ammoniumchloride 25kg €80.99 €98.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Ammoniumchloride    
Formule: NH4Cl    
CAS Nr:12125-02-9    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.