Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 433 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 25Kg

Aluminiumsulfaat 25Kg

Verpakt in de originele verpakking
 

Bestellen


Stuksprijs: €74.17 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: ALUMINIUMSULFAAT, 8, III

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: ALUMINIUMSULFAAT, 8, III
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3260 ALUMINIUMSULFAAT, 8, III
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
25
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Magnesium Staaf 60gr
Magnesium Staaf 60gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Kaliumchloraat 100gr
Kaliumchloraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr