Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumsulfaat

Toepassingen:
  • Als meststof 
  • Als coagulans bij waterzuivering
  • Als slakken gif
  • Vochtonttrekkend bestanddeel in cremes tegen insecten beten

ook wel aangeduid met: hortensia blauw / aluin


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Aluminiumsulfaat 120gr Aluminiumsulfaat 120gr €1.88 €2.28 1 Bestellen
Aluminiumsulfaat 1Kg Aluminiumsulfaat 1Kg €6.52 €7.89 1 Bestellen
Aluminiumsulfaat 5Kg Aluminiumsulfaat 5Kg €18.60 €22.50 Bestellen
Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg 50% €27.23 €32.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat 25Kg Aluminiumsulfaat 25Kg €56.61 €68.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3260    
IUPAC:    
Formule:    
CAS Nr:Al2(SO4)3    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 770000.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.