Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumsulfaat

Toepassingen:
  • Als meststof 
  • Als coagulans bij waterzuivering
  • Als slakken gif
  • Vochtonttrekkend bestanddeel in cremes tegen insecten beten

ook wel aangeduid met: hortensia blauw / aluin


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Aluminiumsulfaat 120gr Aluminiumsulfaat 120gr €2.05 €2.48 1 Bestellen
Aluminiumsulfaat 1Kg Aluminiumsulfaat 1Kg €6.82 €8.25 Bestellen
Aluminiumsulfaat 5Kg Aluminiumsulfaat 5Kg €18.97 €22.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg 50% €27.23 €32.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat 25Kg Aluminiumsulfaat 25Kg €56.61 €68.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3260
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332210;


Vaak samen besteld:

Glazen Roerstaaf 150mm

Glazen Roerstaaf 150mm

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Spatel RVS 22cm (dikke uitvoering)

Spatel RVS 22cm (dikke uitvoering)

Boekje PH1-14 80 strips

Boekje PH1-14 80 strips