Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumsulfaat

Toepassingen:
  • Als meststof 
  • Als coagulans bij waterzuivering
  • Als slakken gif
  • Vochtonttrekkend bestanddeel in cremes tegen insecten beten

ook wel aangeduid met: hortensia blauw / aluin


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Aluminiumsulfaat 120gr Aluminiumsulfaat 120gr €2.05 €2.48 8 Bestellen
Aluminiumsulfaat 1Kg Aluminiumsulfaat 1Kg €6.82 €8.25 2 Bestellen
Aluminiumsulfaat 5Kg Aluminiumsulfaat 5Kg €18.97 €22.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg 50% €27.23 €32.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat 25Kg Aluminiumsulfaat 25Kg €56.61 €68.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3260
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332210;


Vaak samen besteld:

Calciumhydroxide 2500gr

Calciumhydroxide 2500gr

Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test

Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test

Wijnsteenzuur 1000 gram

Wijnsteenzuur 1000 gram

Zoutzuur 1M 1L

Zoutzuur 1M 1L

Natronloog 30% 1L

Natronloog 30% 1L

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr