Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumsulfaat

Toepassingen:
  • Als meststof 
  • Als coagulans bij waterzuivering
  • Als slakken gif
  • Vochtonttrekkend bestanddeel in cremes tegen insecten beten

ook wel aangeduid met: hortensia blauw / aluin


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg 50% Op Aanvraag Op aanvraag
Aluminiumsulfaat 120gr Aluminiumsulfaat 120gr €2.19 €2.65 Bestellen
Aluminiumsulfaat 1Kg Aluminiumsulfaat 1Kg €6.57 €7.95 2 Bestellen
Aluminiumsulfaat 5Kg Aluminiumsulfaat 5Kg €20.62 €24.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat 25Kg Aluminiumsulfaat 25Kg €74.17 €89.75 5 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3260
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Natriumsulfaat 100gr
Natriumsulfaat 100gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr