Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumsulfaat

Toepassingen:
  • Als meststof 
  • Als coagulans bij waterzuivering
  • Als slakken gif
  • Vochtonttrekkend bestanddeel in cremes tegen insecten beten

ook wel aangeduid met: hortensia blauw / aluin


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg 50% Op Aanvraag Op aanvraag
Aluminiumsulfaat 120gr Aluminiumsulfaat 120gr €2.19 €2.65 Bestellen
Aluminiumsulfaat 1Kg Aluminiumsulfaat 1Kg €7.07 vanaf €5.33 per 32 €8.55 Bestellen
Aluminiumsulfaat 5Kg Aluminiumsulfaat 5Kg €20.62 vanaf €16.16 per 32 €24.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat 25Kg Aluminiumsulfaat 25Kg €74.17 €89.75 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3260
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Glazen reageerbuis 20x150mm
Glazen reageerbuis 20x150mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Heptaan 1L
Heptaan 1L