Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumsulfaat

Toepassingen:
  • Als meststof 
  • Als coagulans bij waterzuivering
  • Als slakken gif
  • Vochtonttrekkend bestanddeel in cremes tegen insecten beten

ook wel aangeduid met: hortensia blauw / aluin


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg 50% Op Aanvraag Op aanvraag
Aluminiumsulfaat 120gr Aluminiumsulfaat 120gr €2.19 €2.65 Bestellen
Aluminiumsulfaat 1Kg Aluminiumsulfaat 1Kg €6.57 €7.95 15 Bestellen
Aluminiumsulfaat 5Kg Aluminiumsulfaat 5Kg €20.62 €24.95 Bestellen
Aluminiumsulfaat 25Kg Aluminiumsulfaat 25Kg €74.17 €89.75 3 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3260
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
Magnesiumchloride 100gr
Magnesiumchloride 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml