Naar categorie: Vaste Stoffen

Aluminiumhydroxide

Aluminiumhydroxide wordt veelal gebruikt als vlamvertrager maar ook als absorbens, emulgator, ionenwisselaar en antacidum. Het wordt gebruikt bij de productie van papier, keramiek, inkt, tandpasta, wasmiddel, verf en coatings.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Aluminiumhydroxide 100gr Verpakt in een potje met schroefdeksel €2.07 €2.50 Bestellen
Aluminiumhydroxide 1Kg Verpakt in een emmertje €10.70 €12.95 Bestellen
Aluminiumhydroxide 5kg Verpakt in een stevige emmer €34.55 €41.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Aluminiumhydroxide
Formule: Al(OH)3
CAS Nr:21645-51-2
Mol. Massa: 78.00
Dichtheid: 0.00   gr/ml
Smeltpunt: 0.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.