Naar categorie: Vloeistoffen

Acetonitril

Binnenkort beschikbaar in 100ml, 1000ml en 20L hoeveelheden. 


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof
Synoniemen:
ethaannitril, methylcyanide
UN:
1648
IUPAC:
ethaannitril
CAS Nr:
75-05-8
EEG Index:
200-835-2
Formule:
C2H3N
SMILES:
C(#N)C
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-48.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.