Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.
Naar categorie: Vloeistoffen

Acetonitril

Binnenkort beschikbaar in 100ml, 1000ml en 20L hoeveelheden. 


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof
Synoniemen:
ethaannitril, methylcyanide
UN:
1648
IUPAC:
ethaannitril
CAS Nr:
75-05-8
EEG Index:
200-835-2
Formule:
C2H3N
SMILES:
C(#N)C
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-48.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.