Naar categorie: Vloeistoffen

Acetonitril

Binnenkort beschikbaar in 100ml, 1000ml en 20L hoeveelheden. 

Chemische Eigenschappen

UN: 1648    
IUPAC: ethaannitril    
Formule: C2H3N    
CAS Nr:75-05-8    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: -48.00 °C
   
Kookpunt: 82.00 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.