Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Tablet 115gr 99.7%

Zwavel Tabletten

Gewicht: 115gr
Zuiverheid: 99.7% - 100%

Zwaveltabletten zijn een effectieve bestrijding tegen meeldauw.
Zwavelverdamping is een van de beste methoden ter voorkoming en bestrijding van meeldauw. De zwaveltabletten gaat in een zwavelverdamper. Zo’n zwavelverdamper heeft een krachtige schoorsteenwerking en de uitgekiende temperatuur zorgt ervoor dat de zwavelverdamper groot bereik heeft met een hoge verdampingswaarde per tijdseenheid. 

De zwaveltabletten zijn hét alternatief voor het granulaat.  

Voordelen zwaveltabletten 
Vanwege de nieuwe Europese regelgeving zijn er speciale zwaveltabletten ontwikkeld. Deze zwaveltabletten zijn volgens de regelgeving toegestaan. De zwaveltabletten zijn duurzaam, veilig en makkelijk in gebruik. De zwaveltabletten zijn zeer effectief en betrouwbaar tegen het bestrijden van meeldauw. Een zwaveltablet weegt 115 gram, wat precies de juiste hoeveelheid is om de zwavelverdamper op een veilige en simpele manier te vullen. 

Toepassing van de zwaveltabletten
Het aantal uur dat er gezwaveld moet worden is afhankelijk van de meeldauwdruk in de kas.Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zwavel granulaatzwavel schwefel sulfur
UN:
1350
IUPAC:
Zwavel
CAS Nr:
7704-34-9
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Urea 880gr
Urea 880gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Mangaan 20gr
Mangaan 20gr
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
3 in 1 Bodem PH meter
3 in 1 Bodem PH meter