Naar categorie: Metalen Naar product: Zwavel

Zwavel Granulaat 25kg

Zwavel Granulaat 25kg


Bulk verpakking van 25Kg, houdt u rekening met 3-6 werkdagen levertijd.

adr zending
ADR ZENDING

Bestellen

64.46€
Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1350
IUPAC: Zwavel
Formule:
CAS Nr:7704-34-9
Mol. Massa: 0.00
Dichtheid: 0.00   gr/ml
Smeltpunt: 0.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
H315 - Veroorzaak huid irritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie etiket)
P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.