Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinksulfaat

Zinksulfaat 1kg

zinksulfaat
Zinksulfaat Monohydraat 1kg

Verpakt in een plastic emmertje.          

Bestellen


Prijs: €6.52
Bestellen
17 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332930;


Vaak samen besteld:

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Aluminiumsulfaat 120gr

Aluminiumsulfaat 120gr

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm