Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinksulfaat

Zinksulfaat 1kg

zinksulfaat
Zinksulfaat Monohydraat 1kg

Verpakt in een plastic emmertje.          

Bestellen


Stuksprijs: €6.52 (ex btw)
Bestellen

29 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332930

Vaak samen besteld:

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram