Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinksulfaat

Zinksulfaat 1kg

zinksulfaat
Zinksulfaat Monohydraat 1kg

Verpakt in een plastic emmertje.          

Bestellen


Prijs: €6.52
Bestellen
7 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332930;


Vaak samen besteld:

Ijzerchloride 40% 1L

Ijzerchloride 40% 1L

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

Tetrahydrofuran 300ml

Tetrahydrofuran 300ml

Kaliumnitraat 1000 gram

Kaliumnitraat 1000 gram