Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinkchloride

Zinkchloride 250gr

      

Bestellen


Stuksprijs: €4.94 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
2331
IUPAC:
Zinkchloride
CAS Nr:
7646-85-7
EEG Index:
231-592-0
Formule:
ZnCl2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
293.000 °C
Kookpunt:
732.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
Opslag: op een koele en droge plaats onder een inerte atmosfeer (stikstofgas)

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.25 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Zwavel Granulaat 1kg
Zwavel Granulaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Tin brokken 100gr
Tin brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%