Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinkchloride

Zinkchloride 1Kg

Droog zinkchloride, 1000 gram verpakt in een plastic emmertje. 

  • Anhydrous
  • >97%
  • Technische kwaliteit

Bestellen


Stuksprijs: €12.73 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
2331
IUPAC:
Zinkchloride
CAS Nr:
7646-85-7
EEG Index:
231-592-0
Formule:
ZnCl2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
293.000 °C
Kookpunt:
732.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
Opslag: op een koele en droge plaats onder een inerte atmosfeer (stikstofgas)

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Borax Decahydraat 5000gr
Borax Decahydraat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumbicarbonaat 5kg
Kaliumbicarbonaat 5kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Magnesiumchloride 4kg
Magnesiumchloride 4kg
Chelaten Mix Sierteelt 1kg
Chelaten Mix Sierteelt 1kg
Zwavel Granulaat 5kg
Zwavel Granulaat 5kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg