Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinkchloride

Zinkchloride is een verbinding van zink en chloor en wordt veel gebruik in de textiel en metaal industrie.        

Onze zinkchloride is van hoge zuiverheid (> 97%)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Zinkchloride 250gr Zinkchloride 250gr €4.94 €5.98 Bestellen
Zinkchloride 1kg Zinkchloride 1Kg €12.15 €14.70 Bestellen
Zinkchloride 5Kg Zinkchloride 5Kg €43.22 €52.30 Bestellen
Zinkchloride 25kg Zinkchloride 25kg €101.24 €122.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
2331
IUPAC:
Zinkchloride
CAS Nr:
7646-85-7
EEG Index:
231-592-0
Formule:
ZnCl2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
293.000 °C
Kookpunt:
732.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ, 9, III (E)
Opslag: op een koele en droge plaats onder een inerte atmosfeer (stikstofgas)

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2331 ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990;


Vaak samen besteld:

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Oxaalzuur 1000gr

Oxaalzuur 1000gr

Wijnsteenzuur 1000 gram

Wijnsteenzuur 1000 gram

Ammoniumchloride 5000gr

Ammoniumchloride 5000gr

Formaline 37% 1 Liter

Formaline 37% 1 Liter

Strontiumchloride Hexahydraat 100gr

Strontiumchloride Hexahydraat 100gr