Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinkchloride

Zinkchloride is een verbinding van zink en chloor en wordt veel gebruik in de textiel en metaal industrie.        

Zuiverheid > 97%, anhydraat (droog)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Zinkchloride 250gr Zinkchloride 250gr €4.94 €5.98 Bestellen
Zinkchloride 1kg Zinkchloride 1Kg €12.73 €15.40 18 Bestellen
Zinkchloride 5Kg Zinkchloride 5Kg €45.21 €54.70 3 Bestellen
Zinkchloride 25kg Zinkchloride 25kg €96.65 €116.95 6 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
2331
IUPAC:
Zinkchloride
CAS Nr:
7646-85-7
EEG Index:
231-592-0
Formule:
ZnCl2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
293.000 °C
Kookpunt:
732.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ, 8 + 9, III (E)
Opslag: op een koele en droge plaats onder een inerte atmosfeer (stikstofgas)

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN2331 ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ, 8 + 9, III (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr