Naar categorie: Vaste Stoffen

Zinkchloride

Zinkchloride is een verbinding van zink en chloor en wordt veel gebruik in de textiel en metaal industrie.        

Onze zinkchloride is van hoge zuiverheid (> 97%)

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Zinkchloride 250gr Zinkchloride 250gr €4.94 €5.98 Bestellen
Zinkchloride 1kg Zinkchloride 1Kg €12.15 €14.70 Bestellen
Zinkchloride 5Kg Zinkchloride 5Kg €43.22 €52.30 Bestellen
Zinkchloride 25kg Zinkchloride 25kg €101.24 €122.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2331    
IUPAC: Zinkchloride    
Formule: ZnCl2    
CAS Nr:7646-85-7    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 293.00 °C
   
Kookpunt: 732.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
Opslag: op een koele en droge plaats onder een inerte atmosfeer (stikstofgas)

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...