Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 7% 20L

Waterstofperoxide 7% 20L

Verzending onder het ADR

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €29.59 €35.80 0
Vanaf 12 stuks: €25.79 €31.20 12

Stuksprijs: €29.59 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
ADR: WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, (8) III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2984 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, (8) III (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
22.00 KG
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)
Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)
Malachiet Groen 25gr
Malachiet Groen 25gr
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr