Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 6% 1L

Waterstofperoxide 6%

1000ml 

Verpakt in een UN gekeurde fles met garantiesluiting.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.34 €5.25 0
Vanaf 12 stuks: €3.72 €4.50 12
Vanaf 60 stuks: €3.10 €3.75 60
Vanaf 144 stuks: €2.14 €2.59 144
Vanaf 576 stuks: €1.81 €2.19 576

Stuksprijs: €4.34 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Hydrogel parels bont 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels bont 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml