Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 6% 1L

Waterstofperoxide 6%

1000ml 

Verpakt in een UN gekeurde fles met garantiesluiting.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.34 €5.25 0
Vanaf 12 stuks: €3.72 €4.50 12
Vanaf 60 stuks: €3.10 €3.75 60
Vanaf 144 stuks: €2.14 €2.59 144
Vanaf 576 stuks: €1.81 €2.19 576

Stuksprijs: €4.34 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Kaliumpermanganaat 1000gr
Kaliumpermanganaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
Magnetisch ijzer poeder (Fe3O4) 50gr
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg