Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 50% 30kg

Bulk verpakking waterstofperoxide 50%

Let op:
  • Geen levering aan particulieren
  • Zorg voor volledige bedrijfsgegevens
  • Afhalen niet mogelijk
  • Levertijd ongeveer 14 werkdagen           
           
Vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. We mogen deze concentraties niet aanbieden aan particulieren.
adr zending
ADR ZENDING

Bestellen

57.02€
Bestellen
1 stuk(s) op voorraad

ADR Zending: UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50%  meer informatie

Chemische Eigenschappen

UN: 2014    
IUPAC: Waterstofperoxide 35-50%    
Formule: H2O2    
CAS Nr:7722-84-1    
Mol. Massa: 34.02
   
Dichtheid: 1.45   gr/ml
   
Smeltpunt: -33.00 °C
   
Kookpunt: 108.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
ADR: UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.