Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 50% 30kg

Bulk verpakking waterstofperoxide 50%

Let op:
  • Geen levering aan particulieren
  • Zorg voor volledige bedrijfsgegevens
  • Afhalen niet mogelijk
  • Levertijd ongeveer 14 werkdagen           
           
NIET BESCHIKBAAR VOOR PARTICULIEREN - Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie van 50% dan dient u ook als bedrijf een gebruiksverklaring door te geven.


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
ADR: WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
ADR Klasse:
5.1 + 8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
30.00 KG
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Demiwater 20L
Demiwater 20L
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Salpeterzuur 20L 53%
Salpeterzuur 20L 53%
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Zoutzuur 29% 20 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Ammoniak 25% 20L
Ammoniak 25% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L