Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 50% 30kg

Bulk verpakking waterstofperoxide 50%

Let op:
  • Geen levering aan particulieren
  • Zorg voor volledige bedrijfsgegevens
  • Afhalen niet mogelijk
  • Levertijd ongeveer 14 werkdagen           
           
Vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. We mogen deze concentraties niet aanbieden aan particulieren.


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
ADR: WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
ADR Klasse:
5.1 + 8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
30.00 KG
HS Code:
28470000;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Demiwater 20L

Demiwater 20L

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)