Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 50% 1L

Waterstofperoxide 50% 1L

 
NIET BESCHIKBAAR VOOR PARTICULIEREN - Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie van 50% dan dient u ook als bedrijf een gebruiksverklaring door te geven.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €10.70 €12.95 0
Vanaf 12 stuks: €8.22 €9.95 12
Vanaf 60 stuks: €6.57 €7.95 60

Stuksprijs: €10.70 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

10 stuk(s) op voorraad


Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.20 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr