Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 35% 560L (28x 20L)

Waterstofperoxide 35% 560L

Verpakt in 28 20L plastic cans met ontluchtingsdop, in 2 lagen op euro pallet met extra euro ertussen voor de veiligheid.

Dropship rechtstreeks vanaf de fabrikant, levertijd 3-4 werkdagen. 

€13,25 ex btw per 20L
adr zending
ADR ZENDING

Chemische Eigenschappen

UN: 2014    
IUPAC: Waterstofperoxide 35-50%    
Formule: H2O2    
CAS Nr:7722-84-1    
Mol. Massa: 34.02
   
Dichtheid: 1.45   gr/ml
   
Smeltpunt: -33.00 °C
   
Kookpunt: 108.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Bijtend
ADR: UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.