Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 35% 25Kg


20L verpakking waterstofperoxide 35%

Let op:
  • Geen levering aan particulieren
  • Zorg voor volledige bedrijfsgegevens
  • Afhalen niet mogelijk     

Als u waterstofperoxide wil bestellen met een concentratie van 35% vermeld bij registratie dan aub uw KvK nummer om verzending te verspoedigen. We mogen deze concentraties niet versturen naar particulieren.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €36.16 €43.75 0
Vanaf 2 stuks: €33.02 €39.95 2
Vanaf 6 stuks: €28.51 €34.50 6

Stuksprijs: €36.16 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50%  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2014
IUPAC:
Waterstofperoxide 35-50%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.015
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend
ADR: WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, (8) II (E)
ADR Klasse:
5.1 + 8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
30.00 KG
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Thinner 1L
Thinner 1L
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Lepelspatel PA 180mm
Lepelspatel PA 180mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Microlepelspatel INOX 130mm
Dubbelspatel chattaway INOX 180mm
Dubbelspatel chattaway INOX 180mm
Sulfaminezuur 25Kg
Sulfaminezuur 25Kg
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumchloride 25kg
Natriumchloride 25kg
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Formaline 37% 5L
Formaline 37% 5L
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Glycerol 20L
Glycerol 20L