Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 35% 24x 1L

24 flessen van 1L 35% waterstofperoxide           

Gestaffeld op maximale verpakkingsgrootte voor LQ verzending DHL (30kg)

Niet beschikbaar voor consumenten

Bestellen

103.26€
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen

Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: WATERSTOFPEROXIDE 12-50%  meer informatie

Chemische Eigenschappen

UN: 2014    
IUPAC: Waterstofperoxide 35-50%    
Formule: H2O2    
CAS Nr:7722-84-1    
Mol. Massa: 34.02
   
Dichtheid: 1.45   gr/ml
   
Smeltpunt: -33.00 °C
   
Kookpunt: 108.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.