Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 3% IBC 960L

Waterstofperoxide 3% 

960L verpakt in een IBC

Deze concentratie en verpakking vallen niet onder het ADR en zijn ook vrijgesteld voor opslag.

Levertijd 3-5 werkdagen

Bestellen


Stuksprijs: €412.40 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
IBC
Netto Gewicht:
1100.00 KG
Verzendunits:
1000
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml