Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 3% 1000x 120ml

Waterstofperoxide 3% 1000x 120ml

1000 flesjes waterstofperoxide 3% voor de best mogelijke prijs

Verpakt in bruine PET flesjes van 120ml 

Verkoop is OEM, zonder etiket. Tegen een meerprijs kunnen wij voor u etiketteren.

Levertijd 2-3 weken

Bestellen

689.26€
Bestellen
Externe voorraad: levertijd 5 tot 14 werkdagen

Chemische Eigenschappen

UN: 2984    
IUPAC: Waterstofperoxide 3-12%    
Formule: H2O2    
CAS Nr:7722-84-1    
Mol. Massa: 34.00
   
Dichtheid: 1.45   gr/ml
   
Smeltpunt: -33.00 °C
   
Kookpunt: 108.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.