Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 12% 5L

Waterstofperoxide 12% 5L

Verpakt in een stapelbare jerrycan.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €15.50 €18.75 0
Vanaf 4 stuks: €14.01 €16.95 4
Vanaf 16 stuks: €13.18 €15.95 16
Vanaf 64 stuks: €11.94 €14.45 64

Stuksprijs: €15.50 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
5.25 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Thinner 1L
Thinner 1L
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Urea 880gr
Urea 880gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram