Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 12% 5L

Waterstofperoxide 12% 5L

Verpakt in een stapelbare jerrycan.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €14.83 €17.95 0
Vanaf 4 stuks: €14.01 €16.95 4
Vanaf 16 stuks: €13.18 €15.95 16
Vanaf 64 stuks: €11.94 €14.45 64

Stuksprijs: €14.83 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
5.25 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Formaline 37% 5L
Formaline 37% 5L
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Thinner 1L
Thinner 1L
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Zwavel Granulaat 5kg
Zwavel Granulaat 5kg
Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Kaliumpermanganaat 1000gr
Kaliumpermanganaat 1000gr
Natriumsulfaat 5000gr
Natriumsulfaat 5000gr
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr