Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 12% 5L

Waterstofperoxide 12% 5L

Verpakt in een stapelbare jerrycan.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €14.83 €17.95 0
Vanaf 4 stuks: €14.01 €16.95 4
Vanaf 16 stuks: €13.18 €15.95 16
Vanaf 64 stuks: €11.94 €14.45 64

Stuksprijs: €14.83 (ex btw)
Bestellen

21 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
5.25 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L
Monoethanolamine 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Algenkalk Granulaat 4kg
Algenkalk Granulaat 4kg
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Calciumhypochloriet 5Kg
Calciumhypochloriet 5Kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Kaliumchloride 99% 25Kg
Kaliumchloride 99% 25Kg