Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 12% 5L

Waterstofperoxide 12% 5L

Verpakt in een stapelbare jerrycan.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €14.83 €17.95 0
Vanaf 4 stuks: €14.01 €16.95 4
Vanaf 16 stuks: €13.18 €15.95 16
Vanaf 64 stuks: €11.94 €14.45 64

Stuksprijs: €14.83 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
5.25 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Monoethanolamine 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Stop rood rubber 14-18mm
Stop rood rubber 14-18mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Kaliumpermanganaat 1000gr
Kaliumpermanganaat 1000gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
NPK 18-18-18+3 100gr
NPK 18-18-18+3 100gr
Ijzerchloride 40% 20L
Ijzerchloride 40% 20L