Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 12% 1L

Waterstofperoxide 12% 1L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.25 €6.35 0
Vanaf 12 stuks: €4.33 €5.24 12
Vanaf 60 stuks: €3.54 €4.28 60
Vanaf 144 stuks: €2.58 €3.12 144
Vanaf 576 stuks: €2.22 €2.69 576

Stuksprijs: €5.25 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen



Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000





Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr