Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 12% 1L

Waterstofperoxide 12% 1L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.25 €6.35 0
Vanaf 12 stuks: €4.33 €5.24 12
Vanaf 60 stuks: €3.54 €4.28 60
Vanaf 144 stuks: €2.58 €3.12 144
Vanaf 576 stuks: €2.22 €2.69 576

Stuksprijs: €5.25 (ex btw)
Bestellen

25 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.05 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Kaliumfosfaat 1Kg
Kaliumfosfaat 1Kg
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr