Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 10% 24x 1L

24 flessen van 1 liter 10% waterstofperoxide tegen een gereduceerde prijs.

We houden een staffel van 24 flessen aan omdat dit overeenkomt met de maximale verpakkingsgrootte voor verzending van stuks verpakte chemicaliën via DHL.           

Beschikbaar voor consumenten

Bestellen

76.45€
Bestellen
1 stuk(s) op voorraad

Chemische Eigenschappen

UN: 2984    
IUPAC: Waterstofperoxide 3-12%    
Formule: H2O2    
CAS Nr:7722-84-1    
Mol. Massa: 34.00
   
Dichtheid: 1.45   gr/ml
   
Smeltpunt: -33.00 °C
   
Kookpunt: 108.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.