Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 10% 24x 1L

24 flessen van 1 liter 10% waterstofperoxide tegen een gereduceerde prijs.

We houden een staffel van 24 flessen aan omdat dit overeenkomt met de maximale verpakkingsgrootte voor verzending van stuks verpakte chemicaliën via DHL.           

Beschikbaar voor consumenten

Bestellen


Prijs: €72.31
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
25.20 KG
Verzendunits:
18
HS Code:
28470000;


Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ammoniak 25% 100ml

Ammoniak 25% 100ml

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml