Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tolueen

Tolueen >99% 5L (ADR)

Tolueen >99% 5L

Bestellen


Stuksprijs: €16.49 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen, tenzij anders vermeld


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: TOLUEEN  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 1 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze ontvlambare vloeistof
Synoniemen:
fenylmethaan, toluol, tolueen, methylbenzeen
UN:
1294
IUPAC:
Methylbenzeen
CAS Nr:
108-88-3
EEG Index:
203-625-9
Formule:
C7H8
SMILES:
Cc1ccccc1
Mol. Massa:
92.140
Dichtheid:
0.870
Smeltpunt:
-93.000 °C
Kookpunt:
111.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen, uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN1294
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr