Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tolueen

Tolueen >99% 300ml

Tolueen >99% 300ml

Verpakt in een donker glazen flesje met kindveilige dop met garantiesluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €3.93 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof
Synoniemen:
alpha-hydroxytoluene, alpha-toluenol, benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol, benzylic alcohol, (hydroxymethyl)benzene, phenolcarbinol, hydroxytoluene, NCI-C06111, Phenolcarbinol, PhenylCarbinol, henolmethanol, phenylmethyl alcohol, sunmorl bk 20
UN:
IUPAC:
Phenylmethanol
CAS Nr:
100-51-6
EEG Index:
202-859-9
Formule:
C7H8O
SMILES:
OCc1ccccc1
Mol. Massa:
108.140
Dichtheid:
1.040
Smeltpunt:
-15.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Brandbaar Irriterend
Opslag: Bewaren in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van warmte. Onder inert gas houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. Vermijd aantasting van het product door andere stoffen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek Explosieveilige verlichting, electrische installatie en ventilatie. Tast ijzer en aluminium aan.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Xyleen 5L
Xyleen 5L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 65-95 1L
Kookpuntbenzine 65-95 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips