Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tolueen

Tolueen >99% 300ml

Tolueen >99% 300ml

Verpakt in een donker glazen flesje met kindveilige dop met garantiesluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €3.93 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof
Synoniemen:
alpha-hydroxytoluene, alpha-toluenol, benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol, benzylic alcohol, (hydroxymethyl)benzene, phenolcarbinol, hydroxytoluene, NCI-C06111, Phenolcarbinol, PhenylCarbinol, henolmethanol, phenylmethyl alcohol, sunmorl bk 20
UN:
IUPAC:
Phenylmethanol
CAS Nr:
100-51-6
EEG Index:
202-859-9
Formule:
C7H8O
SMILES:
OCc1ccccc1
Mol. Massa:
108.140
Dichtheid:
1.040
Smeltpunt:
-15.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Brandbaar Irriterend
Opslag: Bewaren in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van warmte. Onder inert gas houden. In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt van incompatibele stoffen houden. Vermijd aantasting van het product door andere stoffen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek Explosieveilige verlichting, electrische installatie en ventilatie. Tast ijzer en aluminium aan.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Cyclohexaan >99.9% 1L
Cyclohexaan >99.9% 1L
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Demineralisatie Hars 1000ml
Demineralisatie Hars 1000ml