Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tolueen

Tolueen >99% 100ml

Verpakt in een donker flesje van 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €1.74 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: TOLUEEN  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 1 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 1 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze ontvlambare vloeistof
Synoniemen:
fenylmethaan, toluol, tolueen, methylbenzeen
UN:
1294
IUPAC:
Methylbenzeen
CAS Nr:
108-88-3
EEG Index:
203-625-9
Formule:
C7H8
SMILES:
Cc1ccccc1
Mol. Massa:
92.140
Dichtheid:
0.870
Smeltpunt:
-93.000 °C
Kookpunt:
111.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen, uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.09 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29023000

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Xyleen 100ml
Xyleen 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Boorwater 100ml
Boorwater 100ml
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml