Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Thinner

Thinner 20L

Thinner 20L

Vanwege verzendrestricties worden de 20 liter verpakkingen thinner enkel via koerier verzonden.       

Bestellen


Stuksprijs: €47.60 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: BRANDBARE VLOEISTOF N.E.G Bijz. Bep. 640D, 3, II (D/E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Brandbare vloeistof
Synoniemen:
thinner, verfverdunner, verdunner, tolueen
UN:
1263
IUPAC:
Thinner
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: BRANDBARE VLOEISTOF N.E.G Bijz. Bep. 640D, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Vrij van tolueen en andere aromaten

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1263 BRANDBARE VLOEISTOF N.E.G Bijz. Bep. 640D, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.90 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Kookpuntbenzine 100-140 20L
Kookpuntbenzine 100-140 20L
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml