Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 515 items
Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Pentaan

Pentaan 1L

n-Pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C5H12. Pentaan kent drie isomeren: n-pentaan, isopentaan en tert-pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel. Ons product bestaat voornamelijk uit lineare C5 ketens; n-pentaan.

Het apolaire oplosmiddel pentaan doet geen ionen ontstaan zodat mengsels van samengestelde stoffen in pentaan niet-geleidend zijn voor elektrische stroom.

Exxsol™ Pentane 100 Safety Summary            Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige en zeer brandbare vloeistof
Synoniemen:
UN:
1265
IUPAC:
Pentaan
CAS Nr:
109-66-0
EEG Index:
203-692-4
Formule:
C5H12
SMILES:
CCCCC
Mol. Massa:
72.150
Dichtheid:
0.630
Smeltpunt:
-129.000 °C
Kookpunt:
36.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde explosieveilige kast verwijderd houden van ontstekingsbronnen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend gebruiken in een zuurkast, niet roken, zeer vluchtig, zeer brandbaar MAC Waarde: 2950mg/m3

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.63 KG
Verzendunits:
1
HS Code: